Rapport Israëlisch burgercomité slaat op alle fronten plank mis

12.08.2021, 17:12 (CEST)

Op Facebook komt een gebruiker met de mededeling (hier gearchiveerd) dat de COVID-19-vaccins "elk systeem van het menselijk lichaam" vernietigen. Wat volgt is een lang betoog over vermeende vaccinatiedoden, oversterfte door vaccinatie en allerlei bijwerkingen. Het zou gebaseerd zijn op een rapport van het Israëlische IPC, een burgercomité.

Beoordeling

Vrijwel elke concrete bewering in het bericht is onjuist. De cijfers die het IPC in haar rapport presenteert zijn in de meeste gevallen zeer misleidend en ongefundeerd. De oversterfte in Israël in de periode januari tot maart 2021 kwam door het coronavirus. Van de meldingen van overlijdens na vaccinatie heeft het IPC niet gecontroleerd of het vaccin de daadwerkelijke doodsoorzaak was.

Feiten

'The Israeli People’s Committee' (IPC) is een Israëlisch burgerinitiatief dat waarschijnlijk het best vergeleken kan worden met de Nederlandse Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie (BPOC). Volgens de gebruiker op Facebook heeft het IPC "een dringende waarschuwing afgegeven" over het coronavaccin. Die waarschuwing is al enkele maanden oud: het betreft een rapport uit mei 2021.

De eerste echte bewering uit het bericht op Facebook is – los van de allesomvattende claim dat het coronavaccin elk systeem van het lichaam vernietigt – dat het IPC een team van gezondheidsexperts zou zijn. Dat is onjuist, aldus het Duitse factcheckplatform Correctiv. Op het moment dat het rapport werd gepubliceerd bestond het team van IPC volgens de eigen website uit de volgende mensen: een psychiater, drie advocaten, een huisarts, een econoom, twee criminologen en een medicijnstudent.

Inmiddels zijn er op de informatiepagina van het IPC nog maar vijf mensen te zien: de psychiater, één advocaat, de econoom, de huisarts en een biologie- en epidimiologiestudent. Er zitten dus twee mensen in die je als gezondheidsexpert zou kunnen bestempelen, en slechts één persoon die verstand heeft van epidemieën, maar die studeert nog.

Meldingen van overlijdens na vaccinatie

Volgens het IPC-rapport zijn er bij de commissie 330 meldingen van overlijdens na vaccinatie binnengekomen, waarvan 90% binnen tien dagen na vaccinatie plaatsvond en waarvan 64% man was. Later in het rapport, op pagina 10, staat een schema met hoe vaak welke bijwerking precies werd gemeld. Opvallend hier is dat de bijwerking 'pijn' minder vaak (205 keer) werd gemeld dan een overlijden na vaccinatie (330 keer). Om het in perspectief te plaatsen: Nederlands bijwerkingencentrum Lareb kreeg tot 1 augustus jl. 368 meldingen van overlijdens na vaccinatie met Pfizer, en 32.341 meldingen van alleen al spier- en gewrichtspijn na de Pfizerprik.

Het zijn de eerste vraagtekens die geplaatst kunnen worden bij de data van het IPC. Vervolgens, op pagina 11, geeft het IPC aan van liefst 173 van de 330 meldingen niet eens te weten hoe oud de overleden persoon was. Het geeft aan hoe weinig informatie de commissie heeft over de overleden personen. Het IPC mag dan claimen elke binnengekomen melding uitvoerig te controleren, ook in de rest van het rapport is er werkelijk geen enkele indicatie dat de commissie meer informatie heeft over de toedracht van de dood dan wat hen is verteld bij het maken van de melding.

Een overlijden na vaccinatie is niet per definitie hetzelfde als een overlijden door vaccinatie. Om dat vast te stellen, moet naar aanleiding van een melding onderzoek gedaan worden door medisch specialisten. Dat blijkt zelfs voor officiële instanties al niet eenvoudig door de gebrekkige informatie, laat staan voor een burgercomité.

Zo stelt het IPC dat 28% van de overlijdens (dus zo’n 92 gevallen) te wijten was aan de gevolgen van een hartstilstand. Volgens een wetenschappelijke studie uit 2020 worden er jaarlijks in Israël zo’n 25.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen wegens een hartaanval. Het kan dus, tenzij uit onderzoek anders blijkt, net zo goed puur toeval zijn dat er 92 mensen een hartaanval hebben gekregen na vaccinatie.

Toch is dit fenomeen onderzocht door het Israëlische Ministerie voor Volksgezondheid, schrijft persbureau Reuters. Van de meer dan vijf miljoen Israëliërs die tussen december 2020 en mei 2021 gevaccineerd werden, waren zo’n 275 gevallen van myocarditis bekend. Het ministerie acht het waarschijnlijk dat er een verband was met het Pfizervaccin. Van de 275 gevallen was 95% (zo’n 261 gevallen) mild, en waren de meeste mensen al na vier dagen weer uit het ziekenhuis ontslagen.

Het is daarmee niet onwaarschijnlijk dat een klein deel van de 92 overlijdens door myocarditis die bij het IPC gemeld zijn met de coronavaccinatie te maken heeft, maar het verband blijft (in het IPC-rapport) onbewezen. Alle andere gevallen zijn volgens het rapport te wijten aan uiteenlopende oorzaken, waarbij zelfs het coronavirus zelf wordt genoemd.

Oversterfte geen bewijs voor vaccinatiedoden

Het IPC linkt in het rapport oversterfte gedurende de periode januari tot maart van dit jaar aan de vaccinatiecampagne. Dit is misleidend en volledig uit de lucht gegrepen. De oversterfte is wel echt en komt van cijfers van het Israëlisch Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het IPC legt alleen zonder pardon en zonder enige onderbouwing de dagelijkse oversterfte naast het dagelijkse vaccinatiesaldo. Sterker nog: op pagina 16 van het rapport wordt deze oversterfte zomaar als zijnde vaccinatiedoden in allerlei grafieken gegooid.

Veel logischer zou zijn om de oversterfte te verklaren door mensen die daadwerkelijk ergens aan zijn overleden. Zo was er in Israël in de periode januari tot maart een behoorlijk stevige coronagolf gaande. Sterker nog: het was, zo is in de grafieken van Worldometers te zien, de meest hevige golf die het land tot dusverre heeft gekend. De wekelijkse oversterfte in Israël is hier te zien.

Neem bijvoorbeeld week 1, januari 2021: in deze week zijn er zo’n 198 meer mensen overleden dan 'normaal'. Tel uit de grafiek met dagelijkse doden van Worldometers de overledenen van 1 t/m 7 januari 2021 bij elkaar op, en je komt op 227 uit. In de weken die volgen stijgt de overstefte, evenals het aantal coronadoden. Vanaf week 5 daalt de oversterfte weer, precies wanneer de dalende trend in het dagelijks aantal coronadoden ingezet wordt.

Volgens het IPC is er echter een "statistisch verband" tussen de oversterfte en de vaccinatiecampagne. Dat is een haast tot het nulpunt beperkte onderbouwing. Bij wijze van spreken: als er in Israël in de periode januari tot maart geen vaccinatiecampagne maar een hoger aantal dagelijkse buspassagiers te zien was geweest, was er net zo goed sprake geweest van een "statistisch verband" met de oversterfte. Om dit te laten correleren, moet er de aanname zijn dat veel mensen aan vaccins overlijden. Er is alleen geen aanleiding om dat aan te nemen. Het Pfizervaccin is uitvoerig op veiligheid getest.

Eén en ander leidt tot totaal ongefundeerde conclusies over de sterfteratio van het vaccin. Zo zou één op de 3000 geprikten komen te overlijden, en voor bepaalde leeftijdsgroepen zou het vaccin nog veel gevaarlijker zijn. Dit wordt dus volledig gebaseerd op een ongegronde aanname en een daaruit voortvloeiend "statistisch verband".

Toch klopt het wel dat er in deze periode inderdaad veel geprikt werd in Israël. Een mogelijke verklaring voor de stijgende infecties zou kunnen zijn dat rond deze tijd veel van de coronamaatregelen werden losgelaten door de Israëlische regering, zoals blijkt uit de grafieken van Reuters. Wetenschappelijk tijdschrift Nature constateert in februari bovendien dat de vaccinatiecampagne juist een positief effect heeft in Israël. Zo neemt het aantal hospitalisaties van ouderen, waarvan de meesten tot dan toe slechts één prik hadden ontvangen, al significant af.

Covid-vaccins Pfizer vernietigen niet elk systeem van het menselijk lichaam

Dat het Pfizervaccin het gehele menselijk lichaam zou vernietigen, is een conclusie die in ieder geval niet uit de cijfers van het IPC getrokken kan worden. 205 meldingen van pijn op omstreeks vijf miljoen gezette prikken is opvallend weinig. Uit cijfers van officiële instanties, zoals het eerder genoemde Lareb, blijkt dat bijvoorbeeld spierpijn na een coronavaccinatie zeer aannemelijk is.

De claim lijkt te zijn gebaseerd op het gegeven dat er meldingen zijn ontvangen van bijwerkingen die voorkomen in veel verschillende delen van het lichaam. Het is echter vrij onwaarschijnlijk dat één persoon alle gemelde bijwerkingen tegelijkertijd ervaart. Ook is van veel bijwerkingen de link met het vaccin niet bewezen. De gebruiker op Facebook doet in relatie tot bovenstaande claim tot slot nog een ietwat onduidelijke bewering over hoe de vaccins het menselijk DNA blijvend zouden veranderen. Dit klopt niet. Daarover schreef dpa al eerder een factcheck.

Al met al kan worden geconcludeerd dat het rapport van het IPC op vrijwel alle fronten de plank misslaat. Zo is verzuimd te achterhalen of de mensen die na vaccinatie zijn gestorven ook door vaccinatie zijn gestorven. De allergrootste misvatting van het IPC is de volstrekt uit de lucht gegrepen conclusie dat 1 op de 3000 mensen aan de Pfizerprik komt te overlijden. Dat maakt het rapport zeer misleidend.

(Stand van zaken: 12/08/2021)

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

The Israeli People’s Committee (gearchiveerd)

Verkeerde verklaring BPOC (gearchiveerd)

Rapport IPC mei 2021 (gearchiveerd)

Factcheck Correctiv (gearchiveerd)

Update bijwerkingen Lareb (gearchiveerd)

Uitgebreid overzicht bijwerkingen Lareb (gearchiveerd)

BNR over niet te achterhalen doodsoorzaak (gearchiveerd)

Studie naar hartziekten Israël (gearchiveerd)

Reuters over link myocarditis en Pfizer (gearchiveerd)

Hartstichting over myocarditis (gearchiveerd)

Klinische studie Pfizer-vaccin (gearchiveerd)

Worldometers over coronasituatie Israël (gearchiveerd)

OECD oversterfte Israël (gearchiveerd)

Coronadashboard Reuters over Israël (gearchiveerd)

Nature over effecten vaccinatiecampagne Israël (gearchiveerd)

Factcheck dpa over vaccins en menselijk DNA

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com